ВМЗ Сопот обяви, че набира оферти за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за 2022-ра година. Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.
Изисквания за допускане на участниците в процедурата:
Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.
Да е извършвал независим финансов одит на дружества, покриващи кумулативно следните критерии:
с персонал над 250 човека;
със сума на актива по-голяма от 40 млн. лв.;
с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 70 млн. лв.
Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
Да има опит в одитирането на дружества от ВПК.
Офертите трябва да съдържат:
Цена на одита без включен ДДС за годишен финансов отчет на ВМЗ;
Общ брой работни часове за проверка и заверка;
Общ брой работни часове за текущи консултации.
Годишният финансов отчет за 2022 г., трябва да бъде заверен от регистрирания одитор/ дружество до 24.03.2022 г.
Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 25.10.2022 г.
За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 03134/98 09