ВМЗ Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за следните видове застраховки:

І. Групова рискова застраховка ”Отговорност на работодателя” при следните условия :

По отношение на всяка една претенция или серия от претенции следствие от едно застрахователно събитие – 100 000 лв.
В агрегат за всички събития в рамките на застрахователния период – 300 000 лв.
Общ брой на персонала – 3701 човека.

II. Застраховка “АВТОКАСКО” на МПС /съгласно опис/ за 2023г.

Застраховките са за период от една година считано от датата на сключване на застрахователната полица.
Описите на МПС се намират в Отдел „ФС” на “ВМЗ” – ЕАД.
Офертите съдържат показатели, както следва :
Обхват на покритите рискове;
Размер на дължимата застрахователна премия;
Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;
Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година;
Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.
Тежест на съответния критерий, както следва:
Обхват на покритите рискове – 30%;
Размер на дължимата застрахователна премия – 30%;
Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество – 10%;
Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година -15%;
Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година – 15%.

Офертите трябва да бъдат представени в затворени пликове в деловодството на завода до 04.01.2023г. в 16.00 часа.

Адрес на дружеството: гр. Сопот – 4330,

бул. ”Ив. Вазов” № 1 “ВМЗ” – ЕАД

Тел.: 03134/98-09, e-mail: [email protected]