Подробна програма за възстановителните дейности в селата, пострадали от наводненията подготви Община Карлово. Точно и ясно са описани плановете, възможностите за финансиране и графиците за всяка една от дейностите, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Най-общо намеренията на Общината могат да бъдат обособени в три групи – дейности с осигурено финансиране, дейности с осигурено частично финансиране и дейности, за които все още няма налично финансиране.

В първата група попадат поставяне на временен мост на ул. „Георги Димитров“ над р. Татлъ дере в Каравелово, начало на процедурата по проектиране, укрепване и ремонт на детската градина в Каравелово, реконструкция на ул. 14-та в Богдан, реконструкция на ул. „Владимир Ленин“ в Каравелово, подмяна на водопровод на ул.12-та в Слатина, възстановяване на електрически съоръжения /стълбове и лампи/ за улично осветление в селата Богдан, Каравелово и Слатина. Временният мост в Каравелово ще бъде поставен до края на декември тази година.

Във финален етап е процедурата за детската градина в Каравелово, като в плановете на Общината е да се ремонтират нужните помещения за една детска група, както и да се огради парцела, на който се намира сградата и да се обособи кът за игра.
Предвижда се до края на юни 2023 г. децата от Каравелово да бъдат върнати в обновената градина. Улиците, за които е предвидено да бъдат реконструирани и за които е осигурено пълно финансиране ще бъдат готови напълно до края на 2023 г. Уличното осветление в засегнатите населени места ще бъде възстановявано поетапно, там където има техническа възможност да бъдат поставени отново отнесените от водата електрически стълбове.

Във втората група – дейности с частично осигурено финансиране попадат в Богдан - възстановяване и укрепване на дере със стоманобетонно дъно; възстановяване на Мост ул. 21-ва над дере Селска река; ул. 7-ма над дере Селска река; възстановяване на мост ул. 24-та над дере Селска река; възстановяване на мост на централен площад над дере Селска река; възстановяване на мост двуотворен общински път между Московец – Богдан; Реконструкция на ул. 2-ра; реконструкция на ул. 19-та; изграждане на мост р. Стряма, между селата Московец – Богдан.

В Каравелово - възстановяване и укрепване на дере със стоманобетонно дъно; възстановяване на мост - ул. "Г. Димитров".
В Слатина възстановяване и укрепване на голямо дере - 1150 метра със стоманобетонно дъно; възстановяване на мост при ул. 12 към гробищен парк; възстановяване на мост на общински път повреден - при ул. 1-ва при влизане; възстановяване на мост- р. Стряма между с. Розино и с. Слатина; реконструкция на ул. 1-ва.

Частично осигуреното финансиране означава, че вече са определени сумите, с които ще се плати проектирането на изброените обекти. Община Карлово ще обяви през декември 2022 г. обществени поръчки за изготвяне на проектите за първите изброени обекта в Богдан и за възстановяването и укрепването на дерето в Каравелово.

След като бъде избран изпълнител, той трябва да изготви проект, който да се съгласува със съответните инстанции и да бъде издадено разрешение за строеж. Когато тази процедура приключи Общината ще изпрати проектите в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и ще поиска средства за изпълнението им. Паралелно с това ще бъде обявена и обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните работи, предвидени в проектите и за строителен надзор. Очаква се първата фаза – на проектиране – да приключи до 31 март 2023 г. Изработване на проекти ще бъде възложено и за моста между Московец и Богдан, моста на ул. „Георги Димитров“ в Каравелово, мостовете в Слатина. Срокът за проектиране при тях е 31.12.2023 г.

Отделно Община Карлово ще обяви и обществени поръчки за проектиране и изпълнение на проектите и строителен надзор към тях за реконструкция на изброените улици в селата Богдан, Каравелово и Слатина. Ако след фазата на проектиране, Междуведомствената комисия своевременно отпусне пари за изпълнението им, очаква се обектите да бъдат готови до края на следващата година.

В третата група - дейности, за които все още няма налично финансиране попадат: в Богдан – рехабилитация на ул. 1-ва; реконструкция на улици 18-та, 21-ва,6-та, 7-ма, 10-та, 11-та, 12-та и 24-та. В с. Каравелово – реконструкция на улиците „Еделвайс“, „1-ви май“, „Христо Христев“, „Роза“, „Московска“, „Съединение“, „Бистрица“, „Гена Павлова“, „Димитър Благоев“, „Александър Стамболийски“ и „Карл Маркс“; възстановяване на моста на ул. „Владимир Ленин“.

В Слатина – възстановяване и укрепване на малко дере 200 метра; реконструкция на улиците 2-ра, 3-та, 5-та, 8-ма, 9-та, 10-та, 14-та, 15-та и 16-та. За изброените обекти ще бъде обявена обществена поръчка за проектиране и изпълнение, като договори ще бъдат сключени и изпълнението по тях ще започне при условие, че Междуведомствената комисия отпусне необходимите средства.
Предвидено е и възстановяване на разрушения мост на общинския път до Дъбене на река Мъртвица, като засега е осигурено финансиране само за първия етап – проектиране.

В плановете на Общината са и реконструкцията на компрометиран пътен участък от 100 м. в Карлово, за който е осигурено финансиране, както и корекции и повишаване на проводимостта на дерета „Бешбунарско дере“ и „Меден дол“ в Карлово, за които е осигурено частично финансиране.

Община Карлово е поискала от Междуведомствената комисия и средства за дейности по възстановяване на щетите в по-слабо пострадалите от наводнението села Христо Даново, Розино и Войнягово.

В Христо Даново се предвижда: реконструкция на улица „13-та“ с прилежащ водосток на дере “Мендере“; рехабилитация на ул. 22-ра; рехабилитация на част от ул. 15-та; рехабилитация на част от ул. 10-та.

За Розино са поискани средства за реконструкция на канал и настилки по ул. „Пролет“, възстановяване на отводнителен канал от ул. “Пейо Яворов“ до ул. „Христо Ботев“; ремонт на част от ул „Стражата“; рехабилитация на ул „Банска“; реконструкция на ул. 2-ра.
Във Войнягово се търси финансиране за възстановяване на подова настилка в залата на НЧ „Васил Левски -1900“ и рехабилитация на част от ул. „6-та“. При положителен отговор Общината има готовност в най-кратки срокове да обяви обществени поръчки.

Освен изброените дейности Община Карлово работи и по два допълнителни проекта, със средства отпуснати от МРРБ. По тях започна изпълнение, подмяна и реконструкция на водопроводната мрежа в селата Войнягово, Климент, Каравелово, Богдан и Московец с обща дължина 7425 метра /540 м. във Войнягово, 2084 м. в Климент, 3933 м. в Каравелово, 101 м. в Богдан и 785 м. в Московец/.

Очаква се крайният срок за приключването им да бъде средата на месец май 2023 г., като последен етап от реализирането им ще е поставяне на нова асфалтова настилка.